۱۳۳,۵۰۰تومان

بحر الاسرار نام کتابی است که اکثر دعانویسان از آن استفاده میکنند کتابی مفید در تمامی زمینه های علوم غریبه و دعانویس موارد تسخیرات جن و موکل تا تسخیرات همزاد و زبان بند بستن زبان بدگویان و یا حریق القلوب جهت احضار شخصی که از شما دور است و بول بندی های مجرب