۱۳۶,۰۰۰تومان

کتاب در باب علوم غریبه طلسمات آسنه اسکندری – روش و صنعت آن زمان و علوم کیمیا لیمیا حیمیا و ریمیا سیمیا است مطالعه این کتاب را حتما پیشنهاد مینماییم