تومان۳۷۸,۰۰۰

کتاب کنز التسخیرات کتابیست آسان و توضیحات کامل و قابل فهم برای همه در تسخیرات جن و استخدام موکل و احضار پریان و اقسام سلیمانی و …